Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 1. Forma Fundo vervaardigt Educatieve Diermodellen en biedt voor deze modellen een onderhoudscontract aan.
 2. Als Forma Fundo een offerte overhandigt of een order aanneemt danwel een onderhoudscontract aangaat zijn deze algemene voorwaarden daarop van toepassing.
 3. Voorwaarden van de opdrachtgever aanvaardt Forma Fundo alleen als zij dit schriftelijk overeenkomt met de opdrachtgever.
 4. Forma Fundo is gevestigd aan de Dijkstraat 3,  4152 ER  Rhenoy en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52872793.
 5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtovereenkomst opgenomen voorwaarden.

2. Offerte

 1. Alle offertes van Forma Fundo zijn vrijblijvend en worden schriftelijk gedaan. De termijn voor aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever wordt gesteld op twee maanden.
 2. Wanneer een offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat vervalt de offerte. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Forma Fundo is alleen geldig als deze door beide partijen schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen op overeenkomsten gelden zodra deze door de opdrachtgever en Forma Fundo schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen, monsters of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken. Slechts indien opdrachtgever aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Forma Fundo of van de (proef)modellen of tekeningen, dat opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Contractduur

 1. Een onderhoudscontract tussen opdrachtgever en Forma Fundo wordt aangegaan voor een jaar tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4. Beëindiging

 1. Zowel de opdrachtgever als Forma Fundo kunnen het onderhoudscontract op elk moment beëindigen. Beide partijen moeten dit schriftelijk bevestigen.
 2. Opzegging van het onderhoudscontract door de opdrachtgever geeft geen recht op restitutie van betalingen betreffende het lopende contract.

5. Tarieven, kosten, betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. In de offerte wordt een tarief genoemd voor de levering van de zaken. Forma Fundo zal geen andere kosten in rekening brengen dan in de offerte staan.
 2. Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 3. Wanneer de opdrachtgever schriftelijk de offerte heeft aanvaart stuurt Forma Fundo binnen een week een (aan)betalingsfactuur. Binnen twee weken na levering van de zaken ontvangt de opdrachtgever de factuur met het eventueel resterende bedrag. De opdrachtgever maakt het genoemde bedrag binnen veertien dagen na factuurdatum over op bankrekeningnummer 61.91.61.612 onder vermelding van het factuurnummer.
 4. In het geval dat de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn de factuur betaalt, is deze in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf het verzuim.
 5. Bij het uit handen geven van de invordering van de openstaande factuur komen alle incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.
 6. Alle door Forma Fundo in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Forma Fundo totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Forma Fundo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6. Leveringstijd

 1. Forma Fundo hanteert een leveringstijd van vier weken na ontvangst van de (aan)betaling. Deze termijn geldt bij benadering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Forma Fundo schriftelijk in gebreke te stellen. Forma Fundo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Levering vindt plaatst vanaf het vestigingsadres van Forma Fundo tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Het risico van de zaak gaat over op het moment van levering.

7. Garantie

 1. Op de fantomen geeft Forma Fundo een garantie van één jaar na levering, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Wijzigingen op de garantietijd gelden zodra deze door de opdrachtgever en Forma Fundo schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden of als er zonder overleg met Forma Fundo wijzigingen zijn aangebracht aan de fantomen. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Forma Fundo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
 3. De opdrachtgever zal de fantomen bij aflevering onderzoeken op kwaliteit. Eventuele gebreken zullen op dat moment worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Forma Fundo worden gemeld. Wanneer een gebrek later wordt gemeld heeft de opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Wanneer vaststaat dat een fantoom gebrekkig is en daar tijdig melding van is gemaakt zal Forma Fundo binnen een redelijke termijn het fantoom vervangen, herstellen of zorgdragen voor een vervangende vergoeding.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Forma Fundo is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming.
 2. In het geval dat Forma Fundo aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Forma Fundo beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.
 3. De aansprakelijkheid van Forma Fundo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het betreffende geval.
 4. Forma Fundo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Forma Fundo is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het gebruik van door Forma Fundo geleverde producten.
 6. Forma Fundo hoeft geen schade te vergoeden als deze het gevolg is van overmacht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Forma Fundo voor vorderingen van derden als deze aanspraken verband houden met door Forma Fundo geleverde diensten of producten.
 8. De opdrachtgever is na levering verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juiste gebruik van de geleverde zaken. Dit geldt ook voor de instructie aan derden voor dit juiste gebruik.
 9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele (gevolg)schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken. Hieronder wordt ook begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. Dit geldt ook indien dit door derden heeft plaatsgevonden.
 10. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag van levering vervalt ieder recht van de opdrachtgever ten opzichte van Forma Fundo voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Forma Fundo bij de uitvoering van de overeenkomst.

9. Intellectueel eigendom

 1. Op alle door Forma Fundo geleverde, ontworpen en ontwikkelde zaken rusten de intellectuele eigendomsrechten van Forma Fundo. De opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Forma Fundo, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.
 2. Forma Fundo heeft het recht om de toegenomen kennis door uitvoering van de opdracht ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zal Forma Fundo geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden doorgeven.

10. Verhuur

 1. Bij verhuur zullen de modellen door Forma Fundo worden gehaald en gebracht.  Er wordt voor de gereden kilometers kilometervergoeding in rekening gebracht.
 2. Schade tijdens het verblijf van de modellen bij de huurder zal worden verhaald op de huurder.

11. Toepasselijk recht

 1. Op de door Forma Fundo gesloten overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland woonachtig is of de werkzaamheden geheel danwel gedeeltelijk in het buitenland plaatsvinden.
 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door Forma Fundo aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland, door in de vestigingsplaats van Forma Fundo bevoegde rechter tenzij er sprake is van uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter. Forma Fundo behoudt zich echter het recht voor de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 3. Het Weense Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.

12. Vindplaats

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Handelsregister nr. 52.87.27.93
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Forma Fundo.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.